• ପାଉଚ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିଭ୍ ଲେବଲ୍ ଲେବଲ୍ ନିର୍ମାତା-ମିନିଫ୍ଲି |

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

 • ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କାତାର 2022 ଡିଜାଇନ୍ |

  ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କାତାର 2022 ଡିଜାଇନ୍ |

  ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ |

  ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରି ଭଲ ପାଉଥିବା ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |

  ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କାତାର 2022 ଡିଜାଇନ୍ ମିନିଫ୍ଲି 4 | ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କାତାର 2022 ଡିଜାଇନ୍ Minfly5 | ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କାତାର 2022 ଡିଜାଇନ୍ Minfly6 |

 • ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

  ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

  ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ମହୋତ୍ସବ ଡିଜାଇନ୍ |

  ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରି ଭଲ ପାଉଥିବା ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |

  ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 69 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍- minfly67 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍- minfly65 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍- minfly63 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 60 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 56 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 54 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲାଇ 50 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 46 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 42 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 40 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 36 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 35 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 31 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 30 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 29 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 26 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 25 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 22 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 21 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 17 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 16 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 15 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 12 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 11 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 8 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 7 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 3 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 2 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 1 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 14 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 13 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 12 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 11 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 10 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲାଇ 9 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 8 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 7 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 6 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 5 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 4 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 3 | ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 2 |

  ହାଲୋଏନ୍ ଡିଜାଇନ୍-କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଉଚ୍-ମିନିଫ୍ଲି 1 |

 • ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡିକ୍ୟୁଟ୍ ଆକୃତିର ଥଳି |

  ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡିକ୍ୟୁଟ୍ ଆକୃତିର ଥଳି |

  କାହିଁକି ଡିକ୍ୟୁଟ୍ ଆକୃତିର ଥଳି ବାଛନ୍ତୁ?

  ପ୍ରାୟ କ any ଣସି ସିଲୁଟ୍କୁ ଡିକ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ |

  Pour ାଳ ସ୍ପାଉଟ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |

  ଥଳି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ ବିନ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ |

  • ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ |

  ଆକୃତିର ପାଉଚ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ:

  ପାଉଚ୍ ପିଅନ୍ତୁ |

  • ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ |

  • ମାରାଥନ୍ ଶକ୍ତି ଜେଲ୍ |

  • ସିରପ୍ |

  ଆକୃତିର ପାଉଚ୍ ଅର୍ଡର କରିବା |

  • ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ ହେଉଛି 500 ପାଉଚ୍ |

  ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

  ବ Sp କଳ୍ପିକ ଭାବରେ ସ୍ପାଉଟ୍ ପାଉଚ୍ ଭାବରେ ସେଟଅପ୍ |

 • 360 ଡିଗ୍ରୀ ସଙ୍କୋଚନ ସ୍ଲିଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |

  360 ଡିଗ୍ରୀ ସଙ୍କୋଚନ ସ୍ଲିଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |

  ସଙ୍କୋଚନ ସ୍ଲିଭ ଲେବଲଗୁଡିକ ଚରମ ପାତ୍ର ଧାରଣକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ |ଥରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ତାପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଲେବଲ୍ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ ଏବଂ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ସହିତ ଦୃ ly ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ହୁଏ |ଏହି ନମନୀୟତା ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତ shape ଯେକ shape ଣସି ଆକୃତି କିମ୍ବା ଆକାର ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ପାଠ୍ୟର 360 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ, କଷ୍ଟମ୍ ସଙ୍କୋଚନ ସ୍ଲିଭ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଦେଇଥାଏ |

  ସଙ୍କୋଚନ ସ୍ଲିଭ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି: ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍କଫ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ଟାମ୍ପର ପ୍ରମାଣର ସହଜ ଚିହ୍ନଟ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକ-ସୁବିଧାଜନକ ମଲ୍ଟି-ପ୍ୟାକ୍ ଉପସ୍ଥାପନା |

 • କଷ୍ଟମ୍ କସମେଟିକ୍ସ ପ୍ୟାକେଜିଂ - ସ୍ପାଉଟ୍ ଥଳି - ଆକୃତିର ଥଳି |

  କଷ୍ଟମ୍ କସମେଟିକ୍ସ ପ୍ୟାକେଜିଂ - ସ୍ପାଉଟ୍ ଥଳି - ଆକୃତିର ଥଳି |

  ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୁଦ୍ରିତ କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଚର୍ରେ କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ମିନିଫ୍ଲି ନମନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |ମେକଅପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସ୍କିନ୍ କେୟାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଅଧିକ ପାଇଁ ଆମର ନମନୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ |ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି, କିମ୍ବା ଜେଲ କେବେବି ଛିଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ପାତ୍ରଗୁଡିକ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ରକ୍ଷା କରେ |

 • କଷ୍ଟମ୍ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ - ମସଲା ଥଳି - ମସଲା ବ୍ୟାଗ୍ |

  କଷ୍ଟମ୍ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ - ମସଲା ଥଳି - ମସଲା ବ୍ୟାଗ୍ |

  ମସଲା ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏକ କଳା ରୂପରେ ବ .ାଇଥାଏ |ମସଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରମିତ |ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ସ୍ୱାଦହୀନ କରିଥାଏ |ମସଲାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଏହାର ସତେଜତା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ହରାଇଥାଏ |ତୁମର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦରକାର ଯାହାକି ତୁମର ମସଲା ମିଶ୍ରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସତେଜ ରଖେ ଯାହା ତୁମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ |

  କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ଭାଗିଦାରୀରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଆମେ ଅନେକ କାରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥାଉ - ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଠିକ୍, ସେଲରେ କେତେ ଦିନ ବସିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଶେଷ-ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା |ତୁମର କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଏବଂ ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |

 • 2 ସିଲ୍ ପାଉଚ୍- ନମନୀୟ ବିକଳ୍ପ |

  2 ସିଲ୍ ପାଉଚ୍- ନମନୀୟ ବିକଳ୍ପ |

  ୨-ସିଲ୍ ଥଳି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହିଆସିଛି |ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ “ଜିପ୍ଲୋକ ™” ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଉଚ୍ ପରି, ସାଇଡ୍ ସିଲ୍ ପାଉଚ୍ ହେଉଛି ଏକ କ୍ରମାଗତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଫୋଲ୍ଡ୍ ହୋଇ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତାପ ସିଲ୍ କରାଯାଏ |ଏକ 2-ପାର୍ଶ୍ se ସିଲ୍ ଥଳି କମ୍ କଠିନ ବିନ୍ୟାସ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଗ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଉତ୍ପାଦ ହରାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

  ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଏହି ସଂରଚନାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ମେଳ ହୁଏ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏକ ନମନୀୟ ଅଣ-ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଚାହାଁନ୍ତି |

  ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ 2-ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ ଥଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଥଳି କିମ୍ବା 3-ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ 2-ସିଲ୍ ଥଳି ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ |ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେଉଛି 2-ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ESD ield ାଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ର ଆଧାର |

  ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଡିଜାଇନ୍ |

  ESD ield ାଲିବା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |

  • ଏକ କମ୍ କଠିନ ବିନ୍ୟାସ, ଅଧିକ ନମନୀୟ |

  ଫ୍ଲୋ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅନୁକରଣ କରେ |

  ସହଜ ମେସିନ୍ ଲୋଡିଂ |

 • 3 ସାଇଡ୍ ସିଲ୍ ଥଳି - ସ୍ନାକ୍ସ ବାଦାମ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ |

  3 ସାଇଡ୍ ସିଲ୍ ଥଳି - ସ୍ନାକ୍ସ ବାଦାମ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ |

  ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବ୍ୟାଗରେ ଏକ ସେଲରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ - ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ, କାଣ୍ଡ, ଜର୍କି, କାନାବିସ୍, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରେ!

  3 ସାଇଡ୍ ସିଲ୍ ପାଉଚ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେଗୁଡିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଦାମ, ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ସହଜରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ପାଦରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇପାରେ |3 ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ ବିନ୍ୟାସନରେ, ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ଅପସାରଣ କରୁଥିବା ପରି ଆପଣ ଉତ୍ପାଦକୁ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତି: ଉପର ଦେଇ |ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଜିପର୍ଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଗରମ ସିଲ୍ ବିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ (କିନ୍ତୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ) |

  ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଏକ 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ ଥଳି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହୋଇପାରେ |ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ, ଉପରୁ 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ ଥଳିରେ ଲୋଡ୍ କର, ସିଲ୍ କର ଏବଂ କର!ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ସତେଜ, ଆର୍ଦ୍ରତାମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନମୁକ୍ତ ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ |

 • ବର୍ଗ ତଳ ବ୍ୟାଗ - କଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପାଉଚ୍ |

  ବର୍ଗ ତଳ ବ୍ୟାଗ - କଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପାଉଚ୍ |

  ବର୍ଗ ତଳ ବ୍ୟାଗ ସହିତ, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ ଥଳି ସହିତ ପାରମ୍ପାରିକ ବ୍ୟାଗର ଲାଭ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ |

  ବର୍ଗ ତଳ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମତଳ ତଳ ଅଛି, ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ରଙ୍ଗଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଫି, ଖାଲି ଚା ପତ୍ର, କଫି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ food ଣସି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଏକ କଠିନ ସିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ବର୍ଗ ତଳ ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ |

  ଏକ ବାକ୍ସ ତଳ, EZ- ଟାଣ ଜିପର୍, ଟାଇଟ୍ ସିଲ୍, ଦୃ urdy ଼ ଫଏଲ୍, ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଡିଗାସିଂ ଭାଲ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

 • ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ୟାକେଜିଂ - ଶିଶୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଉଚ୍ |

  ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ୟାକେଜିଂ - ଶିଶୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଉଚ୍ |

  ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦଜନକ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ୟାକେଜିଂ କେବଳ ଏକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଡ୍-ଅନ୍ ନୁହେଁ;ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଜିନିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଷ ପ୍ରତିରୋଧ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

  ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିପର୍ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିପ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବନ୍ଦ କରି ଥଳି ଜିପର୍ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ |ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ yles ଳୀ ଦୁଇ ହାତର ଡିକ୍ସଟେରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କ problem ଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର |

  ଆମର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଉଚ୍ ଗନ୍ଧ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ରଖିବା, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ |ତୁମର ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମର ସଠିକ୍ ଶିଶୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅଛି |

 • ଫିନ୍ ସିଲ୍ ପାଉଚ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ - ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପାଉଚ୍ |

  ଫିନ୍ ସିଲ୍ ପାଉଚ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ - ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପାଉଚ୍ |

  ଫିନ୍ ସିଲ୍ ପାଉଚ୍ ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ଥଳି ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଫଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତ high ଉଚ୍ଚ ଗତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭରିବା ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡିତ |ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ଉଭୟ ଫିନ୍ ସିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଫିନ୍ ସିଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣି ପାରିବେ |

  ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଲୋଡିଂ ବିନ୍ୟାସକରଣ |

  ପଲ୍-ଟ୍ୟାବ୍ ଜିପର୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |

  ଫିନ୍ ଏବଂ ଲାପ୍ ବିନ୍ୟାସନରେ ଉପଲବ୍ଧ |

  • ପଛକୁ ଡାହାଣ / ଆଗ / ପଛ ବାମ ଲେଆଉଟ୍ |

  ନମନୀୟ ଡିଜାଇନ୍ |

  • ମୁଦ୍ରଣ

 • P ାଳ ସ୍ପାଉଟ୍ ସହିତ ତରଳ ପାଉଚ୍ - ବିୟର ରସ ପାନୀୟ |

  P ାଳ ସ୍ପାଉଟ୍ ସହିତ ତରଳ ପାଉଚ୍ - ବିୟର ରସ ପାନୀୟ |

  ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସ୍ପାଉଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଏକ ଫିଟମେଣ୍ଟ୍ ଥଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି |ତରଳ, ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଜେଲ ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପାଉଟେଡ୍ ଥଳି ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉପାୟ |ଏକ କ୍ୟାନ୍ ର ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଏକ ସହଜ ଖୋଲା ଥଳିର ସୁବିଧା ସହିତ ଉଭୟ ସହ-ପ୍ୟାକର୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଡିଜାଇନ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି |

  ସାଧାରଣ ସ୍ପାଉଟ୍ ପାଉଚ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

  ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ |

  ଦହି

  କ୍ଷୀର

  ମଦ୍ୟପାନକାରୀ ପାନୀୟ ଆଡ୍-ଇନ୍ |

  ଏକକ ପରିବେଷଣ ଫିଟନେସ୍ ପାନୀୟ |

  ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସଫା କରିବା |

  ରିଟର୍ଟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସ୍ପାଉଟେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସୁସଙ୍ଗତ ହୋଇପାରିବ |ଉଭୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରି-ଫିଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ |

123ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/3