• ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ

  ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ

  ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ |
 • ସମାଧାନ

  ସମାଧାନ

  ତୁମର ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ଯୋଗାଇଥାଏ |
 • ପ୍ରଶବ ସମୟ

  ପ୍ରଶବ ସମୟ

  ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
 • ମୁଦ୍ରଣ

  ମୁଦ୍ରଣ

  ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରେ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ |

ଆମେ କିଏ?

ମିନି ପ୍ୟାକିଂ |ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଶେଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି |ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, ଆମେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବ grow ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ଆମର ବଜାର |

 • ନମନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ (୧)
 • କଷ୍ଟମ୍ କଫି ବ୍ୟାଗ୍ ମିନିଫ୍ଲୀ ବଜାର |
 • ନମନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ (୨)
 • କଷ୍ଟମ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଥଳି |
 • ଲେବଲ୍ ସଙ୍କୋଚନ କରନ୍ତୁ (୨)
 • ମଦ ମିନଫ୍ଲୀ ବଜାର ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ସଙ୍କୋଚନ ସ୍ଲିଭ୍ ଲେବଲ୍ |
 • ମଦ ମିନଫ୍ଲୀ ବଜାର ପାଇଁ କଷ୍ଟମ ସଙ୍କୋଚନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ |
 • କଷ୍ଟମ୍ ସଙ୍କୋଚନ ସ୍ଲିଭ୍ ଲେବଲ୍ ମିନିଫ୍ଲି ମାର୍କେଟ୍ 2 |

ତାଜା ଖବର