• ପାଉଚ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିଭ୍ ଲେବଲ୍ ଲେବଲ୍ ନିର୍ମାତା-ମିନିଫ୍ଲି |

ପନିର ପ୍ୟାକେଜିଂ |

ପନିର ପ୍ୟାକେଜିଂ |

  • କଷ୍ଟମ୍ ପନିର ପ୍ୟାକେଜିଂ - ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଉଚ୍ |

    କଷ୍ଟମ୍ ପନିର ପ୍ୟାକେଜିଂ - ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଉଚ୍ |

    ତୁମର ପ୍ୟାକେଜିଂ ତୁମର ପନିରର ଗୁଣ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି କି?ଉତ୍ତମ ନମନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଆଗରେ ରଖିପାରେ!ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ technical ଷୟିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯାହା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବାହାରେ ରଖେ - ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯାହା ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପନିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ - ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ |ଦ୍ରୁତ ସୀସା ସମୟ, କମ୍ MOQ, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ଏବଂ ଅଧିକ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ କରିବୁ |