• ପାଉଚ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିଭ୍ ଲେବଲ୍ ଲେବଲ୍ ନିର୍ମାତା-ମିନିଫ୍ଲି |

ଗ୍ରାନୋଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ |

ଗ୍ରାନୋଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ |

  • କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରାନୋଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ - ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଉଚ୍ |

    କଷ୍ଟମ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରାନୋଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ - ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଉଚ୍ |

    ସୁସ୍ଥ ସ୍ନାକିଙ୍ଗର ବ trend ୁଥିବା ଧାରା ସହିତ, ଆପଣ ଗ୍ରାନୋଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ସତେଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାନୋଲାକୁ ଭିଡ଼ରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ |

    ଗ୍ରାନୋଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କ୍ଷତିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପଦାର୍ଥର ଏକାଧିକ ସ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ |ଟପ୍ ଜିପର୍ ବନ୍ଦ ପରି ଅତିରିକ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାନୋଲାକୁ ମୂଳ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ - ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ |